Utazási szerződés,

 

amely létrejött a Rozetta Tours Utazási Iroda (székhelye és levelezési címe: 2072 Zsámbék Nyárfás utca 2), cégjegyzékszáma: Cg.11-09-012091 (vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában) továbbiakban Utazási Iroda és a Megrendelő / Utas:…………. ( lakcím:……….) továbbiakban Megrendelő között az Utazási Iroda által biztosított szolgáltatások tárgyában az alábbiak szerint:

 

Poz. szám:

Időpont:

Létszám:

Megrendelt szolgáltatások:

Programok:

Részvételi díj:

 

Utazási Iroda vállalja, hogy a jelen szerződésbe foglalt szolgáltatásokat az általánosan elvárható magas szinten biztosítja, valamint a szolgáltatások igénybevételére jogosító okmányokat (voucher) a teljes részvételi díj befizetése után, legkésőbb 8 nappal az indulás előtt Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

 

Fizetési és lemondási feltételek:

 

A részvételi díj fizethető készpénzben irodánkban munkanapokon 9,00-17,00 óra között, átutalással vagy pénztári befizetéssel az alábbi – OTP Banknál vezetett - bankszámlára:

 

ESPA Kft. Rozetta Tours

1178 4009 - 2222 8008

Közlemény:

 

A Megrendelő a szerződéstől költségmentesen ……..-ig állhat el. ………lemondás esetén a kötbér mértéke megegyezik az addig befizetett részvételi díjelőleggel. …………. utáni lemondás esetében visszatérítésre nincs lehetőség.

 

Ha a Megrendelő nem teljesíti a szerződésben foglalt határidőig előleg befizetési kötelezettségét, az Utazási Iroda jogosult a szerződéstől elállni. Abban az esetben, ha a hátralék befizetése nem történik meg időben, az Utazási Iroda jogosult a szerződéstől elállni úgy, hogy mentesül az addig befizetett összegek visszafizetési kötelezettsége alól.

 

Nem lehetséges visszatérítés akkor sem, ha a Megrendelő úgy áll el az utazástól, hogy elmulasztja az Utazási Irodát erről értesíteni.

 

Megrendelő az Utazási Iroda tájékoztatása alapján megrendeli az ajánlatban és a jelen szerződésben foglalt szolgáltatást, és időben eleget tesz befizetési köztelezettségének. Az Utazási Iroda a pénzösszeg beérkezése után állítja ki a számlát.

 

Az utazáshoz szükséges autóbuszt a Megrendelő az autóbuszt biztosító vállalkozótól közvetlenül, az Utazási Iroda közreműködése nélkül, rendeli. A személyszállításhoz kapcsolódó tárgyi és személyi feltételek, engedélyek, belföldi és külföldi úthasználati díjak semmilyen formában nem tartoznak az Utazási Iroda felelősségi körébe. Az autóbusz esetleges meghibásodásból, vagy a bel- és külföldi közlekedési szabályok be nem tartásából származó késések, az azokból adódó esetleges program elmaradások miatti panaszát, kárigényét a Megrendelő az Utazási Irodával szemben nem érvényesítheti.

 

Ha az Utazási Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. A szerződésszegéssel okozott igazolt kárt az Utazási Iroda megtéríti, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

 

Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha Megrendelő saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást. Megrendelő az utazási szerződés hibás teljesítésére vonatkozó kifogásait és kárigényét csak írásban, a helyszínen felvett jegyzőkönyv egy példányának becsatolásával kezdeményezheti a hazaérkezést követő 8 napon belül.

Az utazás során, amennyiben a szerződött feltételektől eltérő teljesítés az utasnak felróható okból következik be, Megrendelő vagy az utas az Utazási Irodával szemben kártérítési igénnyel nem léphet fel.

Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül felel.

Az utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik.

 

Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a megrendelt szolgáltatásokat nem számlázza tovább, azaz végfelhasználóként veszi igénybe.

 

Jelen szerződés megfelel a 90/314/EGK tanácsi irányelvben foglaltaknak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az utazási szerződésekről szóló 281/2008 (XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. rendelkezései irányadók.

Utazási Iroda kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények rendezésére. Jogvita esetén a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A törvényben előírt vagyoni biztosítékot az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. -vel kötött szerződéssel igazolja.

Az ALFA Zrt. székhelye és levelezési címe: 9401 Sopron, Pf. 22 , telefonszáma: +36-1- 477- 4800

Az Utazási Iroda nyilvántartási száma U-001834 felügyeleti szervénél, a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH - 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Telefonszám: 06 (1) 458-5546)

 

Az utazási és lemondási feltételeket elfogadom.

 

 

Zsámbék, 2023.

 

 

 

Megrendelő / Utas                                                                              Rozetta Tours Utazási Iroda